PAGE TOP

Quản lý tài nguyên- WRIMS

Giới thiệu

Quản lý nước là một nhiệm vụ phức tạp liên quan đến nhiều đơn vị thuộc các lĩnh vực bảo tồn nguồn nước. Vì mỗi đơn vị là khác nhau và những khác biệt đó là dữ liệu cơ bản, môi trường hoạt động, hệ thống thông tin và quy trình kinh doanh cần có để có được khả năng quản lý và quản lý bền vững tài nguyên nước. Điều này đòi hỏi phải khảo sát và tích hợp thông tin từ các nguồn khác nhau được biên soạn làm nền tảng quản lý để tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng.

Sử dụng Dịch vụ Tích hợp Tài nguyên Nước (WRIMs) có thể giúp các cơ quan quản lý nguồn nước đạt được các mục tiêu phát triển lâu dài.