PAGE TOP

Kiến trúc hướng dịch vụ - trạng thái chung của thông tin phần mềm (kho lưu trữ thông tin phần mềm)

Giới thiệu

Ý tưởng đằng sau Kiến trúc hướng dịch vụ là liên kết các nhu cầu của người dùng và các khả năng của phần mềm và cung cấp một giao diện được xác định trước để vận hành nó. Chúng tôi hoàn thành khái niệm về kiến ​​trúc hướng dịch vụ (SOA) và cung cấp thông tin mạng bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn dịch vụ OGC nhằm đạt được sự hiệp lực và thúc đẩy tái sử dụng thông tin.